Legislatie nationala

Apasati pe marcajul de la inceputul titlului legii pentru a vizualiza cele mai importante articole din legea respectiva. Apasati pe link-ul legii pentru a vizualiza intregul document pe Portalul Legislativ al Ministerului de Justitie.

Actele normative de mai jos sunt actualizate la zi. Ultima actualizare: 07.08.2017

Legislatie primara

 

Ordonanta de Urgenta 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan

Articolul 1

(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

 

Articolul 1^1

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresia «câine fără stăpân» are următoarea semnificaţie: orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

Articolul 2

(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.

(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(5) Programul de lucru în relaţiile cu publicul al adăposturilor pentru câinii fără stăpân va fi zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00.

 

Articolul 4

(1) Câinii fără stăpân vor fi cazaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Populaţia trebuie informată despre existenţa adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de adopţie sau revendicare, prin afişare la sediul adăpostului şi al serviciului specializat.

(4) Serviciile speciale pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia ca, de îndată ce a fost identificat proprietarul, acesta să fie notificat, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) sau, după caz, până la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b).

(5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreţinere a câinelui în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local.

 

Articolul 5

(1) Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată.

 

Articolul 6

(1) Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.

(2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin alte metode decât eutanasierea.

 

Articolul 7

(1) În termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăposturilor pot fi revendicaţi sau adoptaţi după cum urmează:

a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăposturilor, câinii pot fi revendicaţi de către proprietari;

b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) şi până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii;

c) revendicarea şi adopţia sunt gratuite.

(2) Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi vor fi eutanasiaţi, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

(3) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4) Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi.

(5) Cheltuielile necesare aducerii la îndeplinire a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetul local şi/sau din alte surse.

 

Articolul 8

(1) Încredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie se face numai după ce aceştia au fost consultaţi de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Câinii revendicaţi sau adoptaţi vor fi sterilizaţi, excepţie făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Revendicarea şi adopţia câinilor de către solicitanţi se fac pe baza unei declaraţii-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5.

(3) Adopţia câinilor din adăposturi se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) prezentarea de către adoptator a dovezii spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor;

b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor;

c) prezentarea de către adoptator a acordului asociaţiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;

d) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

(4) Proprietarii sau deţinătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligaţia identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

Articolul 13

(1) Se interzice abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Abandonul constă în lăsarea unui câine revendicat ori adoptat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pe domeniul public, fără hrană, adăpost ori tratament medical.

 

Articolul 13^1

Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adăpostesc provizoriu câini sunt direct răspunzătoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Articolul 13^2

Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgenţă.

 

Articolul 13^6

Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative.

 

Articolul 14

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) şi art. 13^3, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1, 3, art. 4 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (1) şi (4), art. 13^1, 13^2, 13^4, 13^5 şi 13^6, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaraţia-angajament, cu excepţia abandonului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), precum şi la art. 10, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

(2) Constituie infracţiuni următoarele fapte şi se pedepsesc după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2), precum şi cruzimile faţă de animale, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea câinilor;

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 13, cu închisoare de la 2 la 5 ani.

 

Articolul 15

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Anexa 3

EUTANASIEREA CÂINILOR

1. Vor fi eutanasiaţi câinii prevăzuţi la art. 5 şi 7 din ordonanţa de urgenţă.

 

Anexa 4

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

CONSILIUL LOCAL …………………

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

Adresa:

Telefon:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

nr. ……/………

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………., domiciliat/domiciliată în …………………………, str. ………………….. nr. ….., bl. …, et. …, ap. …., sc. …, judeţul/sectorul ……………………., telefon ………………, posesor/posesoare al/a BI/CI seria …… nr. ……………., eliberat/eliberată de ………. la data de …………., mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare ……………… sau microcipat cu numărul ……………., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii:

1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;

2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;

4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: ……………………………………………..; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.

Declar totodată că deţin un număr de ……… câini/nu deţin niciun câine.

Data …………

Semnătura revendicatorului/adoptatorului,………………………………….

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,………………………………………..

 

Anexa 5

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

Antetul

Adresa:

Telefonul:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

nr. ……/………

Subscrisa, ……………………………….., cu sediul în ……………………….., str. ……………………… nr. ……, sectorul/judeţul …………….., telefon ………………., înregistrată la ……………….. sub nr. ………………., reprezentată de …………………………., în calitate de …………………, legitimat/legitimată cu BI/CI seria …….. nr. ………………., eliberat/eliberată de …………… la data de ………….., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ……………. sau microcipat cu numărul …………., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:

1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;

2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;

4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: ……………………………………………..; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.

Declar totodată că deţin un număr de …….. câini/nu deţin niciun câine.

Data ……………….

Semnătura revendicatorului/adoptatorului,………………………………

Semnătura reprezentantului

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,…………………………………..

 

 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 55/2002 privind regimul de deţinere al cainilor periculoşi sau agresivi

Articolul 1

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin câini periculoşi se înţelege câinii aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

a) categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;

b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

 

Articolul 2

(1) Prin câini agresivi se înţelege:

a) orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;

b) orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

(2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiţi la alin. (1):

a) orice câine care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;

b) orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană.

 

Articolul 4

(1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

b) efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);

d) existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a).

 

Articolul 6

(1) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis.

(2) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.

(3) Staţionarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) în părţile comune ale imobilelor prevăzute la alin. (2) este interzisă.

(4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis fără botniţă şi fără lesă.

(5) Proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă este însoţit de acesta când conduce animale izolate, în turmă sau în cirezi, pe drumurile publice pe care accesul le este permis, nu se supune obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), ci are obligaţia de a supraveghea câinele şi de a împiedica atacul canin asupra unei persoane.

 

Articolul 7

(1) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sunt considerate proprietari ai câinilor fără stăpân şi ai câinilor care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice, care nu au fost revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile prevederilor legale şi au obligaţia de a captura şi escorta aceşti câini, prin intermediul personalului calificat.

(2) Dispoziţiile din Codul civil privind răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale se aplică în mod corespunzător.

 

Articolul 8

(1) Dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte locuri autorizate, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

 

Articolul 9

Se interzice:

a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparţin câinii;

b) importul sau comercializarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);

c) reproducţia câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională;

d) abandonarea câinilor prevăzuţi la art. 1, art. 2 alin. (1) şi la art. 6 alin. (4).

 

 

 

 

 

 

 

Legislatie secundara